Tijdlijn

N
November 2023

Stadsringcafé "Amersfoort doet een boekje open"

De sfeer tijdens het StadsringCafé van 6 maart jl was zinderend. De belangstelling was groot. Al snel waren alle stoelen waren bezet en moesten nieuwe stoelen worden aangesleept.

Gedurende de avond verzorgde een mix van afwisselende sprekers voor een inhoudelijk interessant programma: van ondernemerschap met een kloppend hart voor duurzaamheid, de ambitie van de gemeente Amersfoortse inzake duurzame mobiliteit tot een kleurrijke presentatie van ideeën en quick fixes van Amersfoorters voor het upgraden van de huidige verkeers-Stadsring naar een uitnodigende plek.

 

Maart 2024
N
December 2023

Inspraak op Samenbindend raamwerk Langs-Eem-en-Spoor en Soesterkwartier

Tijdens de vergadering van raadscommissie Omgeving op 6 december 2023 heeft VanRingnaarPark de voordelen benadrukt van een autoluwe Stadsring zonder doorgaand karakter. De Amsterdamseweg wordt hierdoor een makkelijk voor wandelaars en fietsers oversteekbare wijkverzamelweg zonder geluidoverlast voor omwonenden. Dure ingrepen aan De Nieuwe Poort en andere kruisingen kunnen ook minder ingrijpend zijn.

December 2023
N
November 2023

Stadsringcafé Verkeerscirculatieplan Groningen met Jacques Wallage

1 november 2023
Tijdens het afgeladen StadsringCafé van 1 november jl was Jacques Wallage, als wethouder verantwoordelijk voor het invoeren van het Verkeerscirculatieplan (VCP) in Groningen te gast. Zijn inleiding ging over meer dan verkeer. Het ging over geloofwaardigheid van bestuur, de verbinding met de burger en dat het invoeren van impopulaire maatregelen vraagt om intensieve gesprekken met burgers op alle niveaus.
Wallage: ‘Het Verkeerscirulatieplan is bedacht door mijn collega wethouder Max van der Berg. Hij wilde de auto’s uit de binnenstad. Het plan is ook door Max door de gemeenteraad geloodst. Daarna was het mijn taak om het uit te voeren.’
November 2023
Timeline main image

Provincie Utrecht bezoekt VanRingnaarPark

Op 22 juni jl bracht een delegatie van ambtenaren van de provincie Utrecht een bezoek aan Amersfoort, voor een ontmoeting met een afvaardiging van burgerinitiatief VanRingnaarPark. De provincie toonde grote interesse in het ontstaan van het burgerinitiatief en in het bijzonder in de onderlinge relatie met de gemeente Amersfoort.

Juni 2023
Timeline main image

Inspraak Parkeerbeleid

Burgerinitiatief VanRingnaarPark heeft in de commissievergadering Omgeving van 13 juni haar steun betuigd aan de visie en voornemens van de gemeente Amersfoort zoals verwoord in het Deelomgevingsprogramma Parkeren. Wel benadrukken wij, dat de transitie van de Stadsring naar Stadspark niet hoeft te wachten op het uitrollen van dit nieuwe parkeerbeleid. Wij zien dan ook graag de aanstelling van een projectmanager VanRingnaarPark, die de cruciale vervolgstappen kan zetten voor het grootste win-win-project van een duurzaam en toekomstbestendig Amersfoort.

Juni 2023
Timeline main image

Stadsring Kids en Gezonde mobiliteit

Op 17 mei presenteeerden de Stadsring Kids, de 8e-groepers van juf Ana Veldhuis van basisschool Prins Willem Alexander, hun ideeën over het nieuwe Stadspark. Wethouder Tyas Bijlholt nam ze namens de gemeente in ontvangst. Opvallend bij de kinderen was de sociale bewogenheid en de zorg voor het klimaat. Na de pauze werd de aandacht gericht op Gezonde mobiliteit.

Mei 2023
Timeline main image

In onze inspraakreactie op de Ontwerp Omgevingsvisie staat centraal, dat wij de visie en plannen van harte ondersteunen, maar ook dat wij meer concrete stappen benoemd willen zien. Dus niet alleen woorden, maar vooral ook daden. Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht benadrukte het tijdens het Stadsringcafé op 3 februari nog zo treffend: Politiek toon durf, gekozen politici hebben immers een gelegitimeerde meerderheid achter zich staan.

Maart 2023
Timeline main image

Leren van Utrecht

Februari 2023
Timeline main image

Inspraak in OmgevingsEffectRapportage voor Omgevingsvisie.

Januari 2023
Timeline main image

In Nieuwsbrief 4 aandacht voor onze rapportage over PITSTOP Amersfoort naar het College van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraad.

December 2022
Timeline main image

Het eerste experiment met het teruggeven van de openbare ruimte aan mens en dier. Gedurende het weekend van 17-18 september is er op een deel van de Stadsring alleen ruimte voor sport, spel, entertainment en verbinding. VanRingnaarPark organiseert gesprekstafels waaraan Amersfoorters brainstormen over een nieuwe inrichting van de Stadsring.

September 2022
Timeline main image

In Nieuwsbrief 3 wordt gemeld, dat de ideeen van VanRingnaarPark zijn opgenomen in het Coalitieakkoord en leidend zijn voor de nieuw op te stellen Mobiliteitsv

Juli 2022

Leden van het burgerinitiatief hebben deelgenomen aan de stadsgesprekken met de informateurs.

Mei 2022
Timeline main image

In het kader van de voucherregeling van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie werd door het Burgerinitiatief onderzoek gedaan naar waarden, die mensen belangrijk vinden voor binding, ontmoeting, bewegen etc, ook wel zachte waarden genoemd. Scan de QR-code als je meer wilt weten over dit onderzoek.

April 2022
N
Timeline main image

In Stadsringcafé 'Gezonde stad' gingen Thomas Plochg en Meijke van Herwijnen in op het belang van bewegen en hoe moeilijk gedragsverandering is.

Maart 2022
Timeline main image

Verkiezingsuitslag !!

Maart 2022
I
Timeline main image

Als volgende logische stap in de professionalisering van het burgerinitiatief werd de Stichting Van Ring naar Park opgericht. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Februari 2022
Timeline main image

In het tweede Stadsringcafé maakt oud-wethouder Dick Buursink van Enschede duidelijk dat politici durf moeten tonen. De transitie van de Stadsboulevard ging ook niet over rozen.

Februari 2022
l
Timeline main image

VanRingnaarPark heeft haar ideeen kenbaar gemaakt aan de politieke partijen, die in Amersfoort meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van de verkiezingsprogramma's is daarna een Kieswijzer opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de partijen tegen de ideeen van het Burgerinitiatief aankijken.

Februari 2022

Reactie op het SOAB-rapport De Nieuw Poort: het autoluw maken van de Stadsring helpt het probleem van de Nieuwe Poort op te lossen.

Februari 2022
Timeline main image

Het Manifest van het burgerinitiatief wordt gepubliceerd en gepresenteerd tijdens Publieksmanifestatie 'Naar een autoluwe Stadsring'. Ruim 100 toehoorders maken de avond tot een doorslaand succes.

November 2021
Timeline main image

Nieuwsbrief 2.

December 2021
Timeline main image

Ingenieursbureau RH/DHV voert berekeningen met een dynamisch verkeersmodel uit. Als er niets gebeurt staat Amersfoort in 2030 vast in een verkeersinfarct. Er moet dus iets gebeuren in de toedeling van de openbare ruimte en de modal shift ofwel mensen moeten andere vervoerswijzen kiezen.

Een autoluwe Stadsring is mogelijk als ook flankerende maatregelen worden genomen. De resultaten worden gepubliceerd op de net in gebruik genomen website VanRingnaarPark.nl.

Oktober 2021
Timeline main image

Brainstormwandelingen langs Stadsring met sympathisanten en raadsleden.

September 2021
N
Timeline main image

Eerste Nieuwsbrief.

Juni 2021
Timeline main image

Inspraak in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Omgevingsvisie.

Februari 2021
Timeline main image

De start

Een groep verontruste Amersfoorters ruikt momentum om duurzaamheid, gezondheid en klimaatadaptatie op de agenda te zetten. Aanleiding is de Stadsring.

Voorjaar 2020