Publieksmanifestatie ‘Naar een autoluwe Stadsring’ 4 november 2021

Ruim 100 belangstellenden bezochten donderdagavond 4 november de Publieksmanifestatie ‘Naar een autoluwe Stadsring’, die door Burgerinitiatief ‘Van Ring naar Park’ in de ruimte van ‘voorheen Perry Sport’ in koopgoot Amicitia werd georganiseerd

Brede steun

Het Burgerinitiatief hecht er bijzonder aan, dat haar ideeën over een autoluwe stadsring door een zo breed mogelijk publiek worden gedragen. Niet alleen door bewoners en ondernemers van binnenstad en omstreken, maar ook door burgers die verder van de binnenstad af wonen. De uitnodiging voor de publieksmanifestatie is daarom breed uitgezet

 Als voorzitter van het Burgerinitiatief opende Johanna van der Werff de bijeenkomst. Zij lichtte toe waarom het Burgerinitiatief in het leven is geroepen. De nu monofunctionele Stadsring, die puur gericht is op faciliteren van autoverkeer, zou een veel interessantere rol moeten spelen voor de stad: een plek voor ontmoeting en verbinding, een plek om te sporten en te wandelen en een plek om de grote opgaven, die er vanuit klimaatadaptatie en duurzaamheid liggen, op te lossen. Denk onder meer aan het tegengaan van hittestress, het versterken van de biodiversiteit, de waterbergende functie en het Zocherpark. Met de transformatie van Stadsring naar Stadspark brengt Amersfoort zichzelf naar een hoger level als het gaat om leefbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit.

Impressie

 

Anders denken

Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures, riep zijn gehoor op om anders te denken. Autoverkeer is de afgelopen decennia uitgangspunt geworden voor hoe we onze steden inrichten. Dit betreurt hij zeer. De straat zou van de mensen en niet van de auto moeten zijn. Het is zonde om kostbare publieke ruimte primair vorm te geven voor de auto, die er feitelijk en relatief gezien maar weinig gebruik van maakt. Zo wordt het asfalt van de Stadsring gedurende een etmaal maar voor een zeer gering deel daadwerkelijk in beslag genomen door de auto. Logischer zou zijn om dit deel van de openbare ruimte ieder uur van de dag zijn functie te laten uitoefenen voor bijvoorbeeld opslag van CO2 door de bomen, beperking van het urban heat island effect, als waterberging en als plaats voor verblijven, ontmoeten en recreëren van mensen.

Van politici worden daarom visie en moed verwacht voor keuzes, die meer rekening houden met een veilig, sociaal en duurzaam leven voor de huidige en vooral ook toekomstige generaties.

Interviews

Lees bijdrage van Marco op LinkedIn

 

Manifest Van Ring naar Park

Tijl Hekking, stedebouwkundige bij IMOSS Bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, presenteerde het door het Burgerinitiatief opgestelde Manifest. In dit Manifest, dat op de website ‘vanringnaarpark.nl’ is te lezen, worden de ideeën over een andere verdeling van de ruimte van de Stadsring toegelicht. Dus minder ruimte voor de auto en meer ruimte voor mens en dier. In deze ideeën is de Stadsring geen moeilijk te oversteken barrière meer, worden het stationsgebied en de Zonnehof verbonden met de binnenstad, wordt het wonen en verblijven in het Stadsringgebied veiliger, gezonder en socialer, wordt het gebied rondom de binnenstad bij die binnenstad getrokken en kan de binnenstad daardoor de groei van de Amersfoortse bevolking faciliteren.

Interviews

 

Autoluw, kan dat eigenlijk wel?

Patricia Kleijn, teammanager Stad & ontwikkeling van de gemeente Amersfoort, gaf in haar presentatie een genuanceerd antwoord op deze vraag. Uit door RH/DHV uitgevoerde modelberekeningen blijkt, dat terugdringen van verkeer op de Stadsring goed mogelijk is. Afname met 60% lijkt mogelijk. Wel zijn dan aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen, dat het verkeer op andere wegen in Amersfoort tot overlast gaat leiden. Overigens is bij die 60% nog geen rekening gehouden met het ‘verdampingseffect’: uit vergelijkbare transities als de Catharijnesingel in Utrecht komt naar voren, dat er veel minder verkeer gebruik maakt van de resterende infrastructuur doordat mensen kennelijk kiezen voor andere vervoersmiddelen en/of andere routes. Dit wordt wel het verdampingseffect genoemd. De werkelijke verkeersafname kan dus veel groter zijn dan de berekende 60%.

De resultaten van de door RH/DHV uitgevoerde modelberekeningen zijn op de website ‘vanringnaarpark.nl’ te lezen.

Interviews

Q&A

Onder leiding van Esther van Garderen start een Q&A. Van Garderen merkt in haar introductie op dat in de gepresenteerde verkeersmodellen het verdampingseffect ontbreekt. In Utrecht is dit effect geconstateerd nadat de Catherijnesingel is vergroend en versmald.

Ze vraagt of iemand zich nog de situatie herinnert voordat de gracht gedempt was.

Alet van ’t Eind vertelt daarna à l’improviste de anekdote, die zij in 2003 voor de Amersfoortse Courant schreef over een perzikpit. Die pit plantte zij als 5-jarig meisje in het zandlichaam van de weg en hoopte, dat de hieruit ontstane boom de weg zou wegdrukken.

In de volgende discussie kwamen enkele vragen over verkeersprognoses. Marco te Brömmelstroet daagt de zaal uit om de verder te kijken dan verkeerskunde en roept verkeerskundigen op zich niet verschuilen achter politieke haalbaarheid. Hij stelt voor om bij een volgende bijeenkomst ook ecologen, sociologen, de gezondheidwetenschappers en hydrologen te betrekken, om te voorkomen dat de discussie blijft steken bij oude paradigma’s (denkkaders van waaruit de werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt). Het verhaal van de stad is namelijk breder dan autoverkeer, de stad is van ons allen.

Toon emotie, ga de straat op en laat je horen. Voorspel de toekomst niet, maar maak hem, aldus Te Brömmelstroet. Zet de Stadsring in voor andere activiteiten dan autoverkeer en creëer je feest.

Neem een voorschot op de rust

Stadsdichter Twan Vet nam met onderstaand gedicht de afsluiting voor zijn rekening. Twan is schrijver, dichter en musicus en sinds september 2021 onze jongste stadsdichter.

 Neem een voorschot op de rust

 Ik beken dat het niet went: een stadshart dat
– dag in, dag uit – wordt overstemd door iedereen
die komt en gaat. Iedereen op deze plek heeft haast.

 En wat er overblijft: het asfalt dat luidruchtig gromt,
een auto, blaffend als een valse hond, een fijnstofgracht
om deze stad. Zoek de blauwdruk van de ring en kleur 

 de schets met blauwgroen in: waar nu een stoplicht
staat, stroomt straks weer water. Waar nu luidruchtig
staal een meeting haalt, wacht straks een bankje

 in de zon waarop twee mensen elkaar leren kennen.
Waar nu de stad een uitzicht heeft op grijs, ligt straks
de wereld mooi te zijn. Ik weet het best: alles kost tijd – 

 ook dit. Tot het moment waarop er op de plaats
van deze ring een park ligt: luister naar de stilte
die er nog niet is en neem een voorschot op

 de rust die je al die jaren hebt gemist. 

 Twan Vet
Stadsdichter Amersfoort
4 november 2021

Voordracht gedicht

Vooruitblik

De Kopgroep van het Burgerinitiatief is van plan vaker bijeenkomsten te organiseren, ter informatie en om de steun voor de plannen, ook politiek, te verbreden.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan op website ‘vanringnaarpark.nl’.