Inspraaknotitie op Samenbindend raamwerk Langs-Eem-en-Spoor en Soesterkwartier

6 december 2023

Bereikbaarheid, levensaders en segmentering

Burgerinitiatief Van Ring naar Park beijvert zich nu ruim 3 jaar voor het autoluw maken van de Stadsring. Het merendeel van uw raad ondersteunt onze visie, die ook als richtinggevend voor de mobiliteitsvisie in het Coalitieakkoord is opgenomen. Ook The Academy of Urbanism sprak zich positief uit en we zijn trots, dat we hebben kunnen bijdragen aan de prijs van Beste stad van Europa 2023. VanRingnaarPark prijst zich dan ook zeer gelukkig met de tekst in de Omgevingsvisie (blz 56) die zegt, dat doorgaand verkeer op de Stadsring niet meer mogelijk zal zijn. Dit past geheel in de visie zoals ook opgenomen in de ‘Beleidsevaluatie Programma Mobiliteit Een Vooruitblik’, februari 2022 (Plan Mondriaan) en het door VanRingnaarPark bij uw raad aangedragen alternatief voor een autoluwe Stadsring d.d. 12 juli 2023, waarbij het beperken van doorgaand verkeer en het segmenteren van de stad langs de levensaders uitgangspunten zijn.

Als wij deze visie matchen met het Samenbindend raamwerk voor Langs Eem en Spoor en het Soesterkwartier zien wij, dat hierin weliswaar rekening gehouden wordt met een autoluwe Stadsring van 2x 1 strook en 30 km/u, maar die wel een doorgaand karakter behoudt. Hierdoor zullen de problemen voor de nieuwe wijk Groot-Soesterkwartier niet minder worden zo zegt ook het rapport, en zullen niet-gewenste dure aanpassingen nodig zijn aan DNP en het kruispunt met de Brabantsestraat. Het rapport spreekt van geluidhinder en negatieve effecten op de verkeersafwikkeling.

Autoluwe Stadsring betekent autoluwe Amsterdamseweg

De keus voor een autoluwe Stadsring, waar het doorgaande verkeer niet meer mogelijk zal zijn, zal indirect betekenen dat gekozen wordt voor een autoluwe Amsterdamseweg. Hiermee wordt een drukke verkeersader door de nieuwe stadswijk Groot-Soesterkwartier (Langs Eem en Spoor en het Soesterkwartier) voorkomen en worden kansen voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en wandelaars gecreëerd. Dure ingrepen aan DNP en de Brabantsestraat, die vooral het autoverkeer faciliteren, kunnen dan ook simpeler en goedkoper worden uitgevoerd.

Onderzoeksvraag

Wij zien graag aanvullend onderzoek naar de ontsluiting van het Groot-Soesterkwartier, waarbij het beperken van doorgaand verkeer en het segmenteren van de stad langs de levensaders uitgangspunten zijn, zoals die ook al zijn genoemd in de Beleidsevaluatie Programma Mobiliteit Een Vooruitblik, februari 2022 (Plan Mondriaan).

Meedenken

Burgerinitiatief VanRingnaarPark zou het op prijs stellen als zij als stakeholder bij dat onderzoek wordt betrokken.

Johanna van der Werff, Walter Gerritsen, David Gelauff, Renske Bouwknegt en Pascal Zandbelt