Initiatief ‘van Ring naar Park’ als perspectief voor een duurzaam Amersfoort

Vooraf

De stad Amersfoort staat voor grote keuzes als het gaat om de ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling in en rond het centrumgebied. De stad biedt door de juiste ligging, maat en schaal een aantrekkelijke woonomgeving, met goede voorzieningen en een prettig vestigingsklimaat, met tastbare historie en een grote mate van groen. Onze stad is geliefd als woonstad.

Behoud en versterking van de kwaliteiten van Amersfoort

Van belang is om de bestaande kwaliteiten van Amersfoort te koesteren, te behouden maar zeker ook om ze te versterken. Volgens ons als Kopgroep ‘van Ring naar Park’ liggen er grote kansen bij de huidige Stadsring. Op dit moment is de Stadsring een vier- tot zevenstrooks weg met slecht één functie: faciliteren van verkeersstromen. De Stadsring vormt daarmee voor wandelaars en fietsers een hinderlijke verkeersbarrière tussen het historische centrum en het omliggende Amersfoort. Voor bewoners en bezoekers vormt hij een bron van geluidhinder en fijnstof.  Heel veel ruimte dus voor de auto, waar zoveel méer mogelijk is en minder belastend voor mens en milieu dan autorijden.

Stadsring dateert uit periode van auto-dominantie

De Stadsring dateert uit de jaren ’50 en ’60, toen de auto een dominante rol kreeg en als vehikel voor economische ontwikkeling werd gezien. In veel steden werd geen ingreep geschuwd om de auto zo veel mogelijk vrij baan te geven.

Andere tijd: minder autoverkeer leidt tot duurzame steden en een hogere levenskwaliteit

Inmiddels zijn we in een andere tijd beland. We weten dat een leefbare, gezonde en energieke stad om andere opties en keuzes vraagt. Wereldwijd zien we de vitaliteit van steden toenemen als de auto uit zijn dominante positie wordt teruggedrongen. Steeds meer steden pakken die handschoen op. Onlangs liet Frankrijk weten de auto op de Parijse Champs Elysees rigoureus terug te dringen. Dichterbij, in Utrecht, werd water teruggebracht op plekken waar dat voorheen aanwezig was. Niet alleen is de verblijfskwaliteit op de plekken zelf vergroot, ook treedt in die steden een opvallend ‘verdampingseffect’ van het autoverkeer op.
Amersfoort heeft een eerste stap gezet naar een autoluwe binnenstad. Maar er is meer mogelijk én nodig! En er is momentum om de keuze te maken voor minder autoverkeer zonder de bereikbaarheid van ons mooie centrum te verminderen.

Waar liggen de kansen voor de Stadsring?

Als Kopgroep zien we grote kansen voor een verbindende, blauwgroene invulling van de huidige Stadsring. Een transformatie van Stadsring naar een Stadspark, met water en volop groen, aansluitend op het bestaande Zocherplantsoen, dat daarmee veel aan kwaliteit en betekenis zal winnen.

Artist impressions ter hoogte van Amicitia en Plantsoen-Oost

Zo ontstaat een gebied dat uitnodigt tot verblijven, ontmoeten, bewegen en wordt ook een groot aantal urgente hedendaagse opgaven aangepakt zoals energietransitie, klimaatadaptatie, hittestress en waterberging. Er zal  sprake zijn van een zeer autoluw karakter.

Fasering

Wij snappen als kopgroep dat de transformatie van de Stadsring een proces van lange adem zal zijn. Maar de kansen liggen er en, zoals eerder gezegd, er is momentum. Juist nu. De transformatie ‘van ring naar park’ biedt perspectief op een duurzaam en toekomstbestendig Amersfoort, door die te koppelen aan de grote opgaven vanuit duurzaamheid. Doel is om integraal, gefaseerd en stapsgewijs te komen tot een groenblauwe schakel die een spilfunctie kan hebben in de verduurzaming van Amersfoort, met het oog op de toekomst, met het oog op toekomstige generaties.

Initiatief ‘van Ring naar Park’ in de gemeenteraad

Op 19 januari 2021 hebben we de gemeenteraad van Amersfoort gevraagd om een alternatieve ruimtelijke variant voor de Stadsring toe te voegen aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de OER, de Omgevings Effect Rapportage van de Omgevingsvisie Amersfoort, uitgaande van water en groen en enkelbaans voor autoverkeer. Onze vraag als Kopgroep was tevens om deze globaal door te laten rekenen op de effecten:

  1. van het doorgaande autoverkeer op andere plekken rond en in de stad;
  2. op leefbaarheid van de stad (geluid, fijnstof, stikstof);
  3. voor klimaatadaptatie, waterberging, hittestress en biodiversiteit.

Brede Instemming en omarming van het initiatief ‘van ring naar park’

Vanuit de hele stad en ook de rest van het land is met veel enthousiasme en instemming op ons initiatief gereageerd. Er vormt zich inmiddels een tweede schil van geïnteresseerden, van betrokken ondernemers uit logistiek tot horeca en van bewoners vanuit alle delen van de stad.

Ook u kunt uw waardering voor onze plannen met ons delen. Klik hier voor het reactieformulier. Wij zijn benieuwd naar uw mening en ideeën!

Renske Bouwknegt
David Gelauff
Walter Gerritsen
Johanna van der Werff
Pascal Zandbelt