Reactie Burgerinitiatief Van Ring naar Park op SOAB-rapport DNP

Datum             : 13 februari 2022
Voor                : leden van de gemeenteraad
Van                 : Burgerinitiatief

Inleiding

Burgerinitiatief Van Ring naar Park beijvert zich nu bijna twee jaar voor het autoluw maken van de Stadsring. Het merendeel van de lokale politiek, binnenstadsbewoners en -onder-nemers heeft zich inmiddels positief over de plannen uitgelaten en de strekking ervan is door de gemeente opgenomen in de Richting van de Omgevingsvisie.

Onlangs hebben wij kennisgenomen van de SOAB-Eindrapportage Studiefase De Nieuwe Poort (DNP) en Raadsinformatiebrief 2022-008 (RIB).
Het is teleurstellend om te constateren, dat het SOAB-onderzoek zich heeft beperkt tot verkeersonderzoek voor DNP en dat voor de oplossing niet breder is gekeken naar de totale verkeersinfrastructuur in Amersfoort alsook naar ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid etc.

DNP is onderdeel van totaal

DNP is een onderdeel van de totale verkeersinfrastructuur van Amersfoort. Oplossen van de DNP-verkeersproblematiek vereist dan ook beschouwing van die totale verkeersstructuur in samenhang met het veranderend mobiliteitsdenken en anders kijken naar autogebruik en -bezit. In uw RIB wordt terecht gesproken over een mobiliteitstransitie.
In het SOAB-onderzoek is naar onze mening te snel ingezoomd op DNP, terwijl uitzoomen naar de totale infrastructuur beter zou zijn geweest. Ook het autoluw maken van de Stadsring zou dan vanzelf in beeld zijn gekomen en een rol hebben gespeeld in de keuze van meest kansrijke oplossingen voor DNP.

Vervolgonderzoek

In plaats van het verder uitwerken van de twee in de SOAB-rapportage gekozen oplossingsvarianten willen wij u vragen om een vervolgonderzoek uit te laten voeren, waarin breder wordt gekeken naar de totale verkeersinfrastructuur met inbegrip van het veranderend mobiliteitsdenken alsook naar de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid etc. op en rondom DNP.

Meedenken

Burgerinitiatief Van Ring naar Park zou het op prijs stellen als zij als stakeholder bij dat onderzoek wordt betrokken.