Inspraaknotitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie

College van B&W 
Amersfoort 

 Amersfoort, 28 februari 2021 

 Geacht college,

 Met veel interesse hebben wij nota genomen van de aangepaste Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Omgevingsvisie van onze gemeente.  We zien substantiële verbeteringen ten opzichte van de vorige versie wat betreft klimaatadaptatie en groene en gezonde stad.  

 Wij zien ook dat het alternatief ‘Stad van parken en clusters’ uitstekend aansluit bij onze visie op de Stadsring van de Toekomst, waarin de Stadring wordt getransformeerd van een verkeersader naar een stadspark. Uiteraard alles met oog voor voldoende bereikbaarheid en economische vitaliteit van onze binnenstad. Vele steden zijn ons voorgegaan, dan wel verkeren in een afrondende fase om hun verkeersaders rondom de binnenstad af te waarderen, te vergroenen en de openbare ruimte terug te geven aan lopers en fietsers. 

 We maken wel bezwaar tegen één uitgangspunt in uw beoordelingskader. Op pagina 28 staat als uitgangspunt, dat de doorstroming voor het autoverkeer in 2030 gelijk moet zijn aan die in 2012. Dat uitgangspunt staat haaks op uw uitgangspunt van actieve mobiliteit en benutting van OV. Bij uw afwegingskader zet u met dit uitgangspunt de mogelijkheid om te kiezen voor gezonde mobiliteit echt op slot. Immers, als we in de toedeling van onze openbare ruimte lopen en fietsen vooropstellen, kan dat soms op piekmomenten elders in de stad leiden tot enige congestie. Dit kan zelfs tijdelijk nodig zijn om een uiteindelijk gewenste afname in autobewegingen ten gunste van andere vormen van mobiliteit te bewerkstelligen.  Zo is ook in andere steden een bewezen verdampingseffect gebleken bij het afwaarderen van toegangs- en stroomwegen naar een stadscentrum. Ook Amersfoort heeft al eerder voorzien, dat de Stadsring in zijn huidige vorm ongewenst is en heeft in het VVP 2030 de Stadsring als wijkontsluitingsweg voor het stadscentrum getypeerd. 
Wij zouden het dan ook betreuren als de herinrichting van de Stadsring naar autoluw onmogelijk wordt gemaakt vanwege de geëiste autodoorstroming in 2030.

 In het vervolgproces zijn wij als Kopgroep Stadsring van de Toekomst van harte bereid om in een vroegtijdig stadium mee te denken in het participatieproces van de Omgevingsvisie Amersfoort 2040, net als bij overige plannen die impact hebben op de toekomst van de Stadsring. 

 Met vriendelijke groet,

Kopgroep VanRingnaarPark,  

Renske Bouwknegt
Walter Gerritsen
Esther van Garderen
David Gelauff
Maurits van Hoogevest
Joram van Otterloo
Johanna van der Werff