Beleidsplan Stichting Van Ring naar Park 2022-2023

Beleidsplan Stichting ‘Van Ring naar Park’ te Amersfoort 2022 – 2023

Inleiding

Stichting ‘Van Ring naar Park’ is in maart 2022 voortgekomen uit een gelijknamig Burgerinitiatief. In dat initiatief verenigden verontruste Amersfoortse inwoners/professionals zich in 2020 uit onvrede met de aard en de inrichting van de publieke ruimte van de Stadsring. Deze vier- tot zesstrooks verkeersstructuur ligt dicht bij de historische stad en doet grote afbreuk aan de kwaliteit van de stad. Daarnaast heeft het gemotoriseerde verkeer een negatieve invloed op de gezondheid van de aanwonenden.

Uit door het Burgerinitiatief uitgevoerd onderzoek (gesubsidieerd door Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie) komt naar voren, dat Amersfoorters de publieke ruimte van de Stadsring mijden en typeren als vies, onprettig en niet-verbindend.

Juist in een tijd dat de bewustwording over de negatieve gevolgen van klimaatverandering; hittestress, geluidhinder op de volksgezondheid, biodiversiteit en duurzaamheid toeneemt, is het van belang te zoeken naar alternatieven voor automobiliteit en een kwalitatief hoogwaardiger gebruik van de publieke ruimte.

Doel

In de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt gedefinieerd:

– het herverdelen en herinrichten van de openbare ruimte van de Stadsring tussen de Hogeweg en de Molenstraat door:

   * het terugdringen van de prominente positie van het gemotoriseerde verkeer ten gunste van mens en biodiversiteit 

  * het terugbrengen van groen en water als klimaat adaptieve maatregel

 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoe bereiken we het doel?

De stichting wil haar doel bereiken door

– het verwerven van steun onder burgers, bedrijven en politiek

– het verspreiden van kennis via bijeenkomsten, website en social media

– het ondersteunen van initiatieven, die bijdragen aan het bereiken van de doelen.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit drie onbezoldigde leden:

Johanna van der Werff, voorzitter

Walter Gerritsen, secretaris/penningmeester

David Gelauff, algemeen bestuurslid (in de plaats gekomen van Esther van Garderen)

Het bestuur werkt nauw samen met de overige kernleden van het Burgerinitiatief

Renske Bouwknegt en

Pascal Zandbelt.

Financiën

De stichting heeft geen winstoogmerk en probeert ter bestrijding van kosten jaarlijks een bedrag van €5.000 in te zamelen via donaties vanuit het bedrijfsleven en crowdfunding onder burgers. Dit bedrag dient ter financiering van operationele kosten en de kosten van nader te omschrijven projecten o.i.d.

Het eigen vermogen blijft beperkt en dient alleen ter opvang van tegenvallers.

Periode Beleidsplan

Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2022 – 2023. Per jaar worden een jaarplan en een jaarbegroting opgesteld. Ter voorbereiding hiervan worden de dan geldende situatie en ontwikkelingen beschreven (bijlage 1).

Planjaar 2022

Onderwerp Activiteit Opmerkingen
Steun    
– politiek Frequent contact met wethouder en raadsleden Wethouder Tijas Bijholt
– gemeente Frequent contact met betrokken afdelingen  
– bedrijven Presentaties bij verenigingen van bedrijven  
– inwoners Uitnodigen voor bijeenkomsten en activiteiten  
– financiën

Donatieverzoeken bedrijven

Crowdfunding onder burgers

 
Kennisverspreiding    
– website Onderhoud  
– nieuwsbrieven Samenstellen  
– bijeenkomsten Organisatie 2 stuks  
Projecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
– vervolg StiFo onderzoek Wordt onderzocht  
– bord met Stadsparkgedicht Crowdfunding actie  

Jaarbegroting 2022

Titel Omschrijving Inkomsten (+)/Kosten (-)
Donaties Bedrijfsdonaties + €2.000
Crowdfunding Actie via ‘Voor je Buurt’ + €3.000
2 stuks bijeenkomsten Zaalhuur en attenties sprekers   €1.000
Flyers Papieren dubbele A-5      300
Bord met Stadsparkgedicht Aanschaf en plaatsing  €3.000
Kantoor- en bankkosten        400
Onvoorzien        300
     

Stichting Van Ring naar Park, Augustus 2022

Bijlage 1 bij Beleidsplan Stichting van Ring naar Park

Situatie zomer 2022

Stadsring

Gemotoriseerd verkeer

– De Stadsring bestaat voor het gedeelte tussen de Hogeweg en de Molenstraat uit 2×2 rijstroken, soms vermeerderd met uitvoegstroken. De weg doet dienst als stedelijke verkeersader, maar wordt in het VVP 2030 als wijkontsluitingsweg gekarakteriseerd.

– De etmaalintensiteit is ongeveer 30.000 mvt.

– De maximumsnelheid is 50 km/uur. Vaak wordt die snelheid door auto’s en motoren overschreden.

– In 2021 heeft ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, in opdracht van de gemeente Amersfoort, met een dynamisch model de verkeerssituatie in 2030 bij ongewijzigd beleid en bij enkele verkeersluwe alternatieven voor de Stadsring doorgerekend (Amersfoort groeit tot ca. 175.000 inwoners in 2035).

Hieruit kwam naar voren, dat

– het verkeer tijdens spitsuren bij ongewijzigd beleid vastloopt;

– verkeersluwe alternatieven voor de Stadsring mogelijk zijn als er ook flankerende maatregelen worden genomen.

 Voetgangers en fietsers

– Voetgangers en fietsers ervaren de oversteek van de Stadsring als onveilig en oncomfortabel door de lange wachttijden en de korte groenfases.

– In september van dit jaar wordt de groene golf voor het gemotoriseerde verkeer afgeschaft. Overstekende voetgangers en fietsers krijgen dan prioriteit.

 Omwonenden en bezoekers

– Omwonenden en parkbezoekers klagen over geluidoverlast van te hard rijdende auto’s en motoren. Veel bezoekers van de stad vermijden de Stadsring om die reden.

– Voor joggers is een rondje door het Stadspark vanwege de nabije ligging van de Stadsring ongezond als gevolg van fijnstof dat tot diep in de longen doordringt.

 Steun

De ideeën van de stichting worden breed gesteund. Daarbij zijn drie groepen te onderscheiden: inwoners, ondernemers en politieke partijen.

Inwoners

Binnen de inwoners van Amersfoort zijn vooral de binnenstadsbewoners directer betrokken dan inwoners die verder van de Stadsring af wonen. De stichting probeert ook deze laatste groep bij de ontwikkelingen te betrekken.

Als de verkiezingsuitslag representatief wordt geacht voor hoe de meerderheid van de inwoners over de ideeën van een getransformeerde Stadsring denkt, mag ook steun van inwoners verder weg van de Stadsring worden verondersteld.

Ondernemers

Via het bestuur van Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort is bekend, dat de bedrijven in de binnenstad achter de ideeën staan. Van de bedrijven elders in de stad is dit minder of niet bekend. Ook hier is de stichting actief in het betrekken van andere bedrijven bij haar ideeën.

Politieke partijen

Ruim 80% van de dit voorjaar gekozen politieke zetels juicht de ideeën toe.

Met de recente gemeenteraadsverkiezingen is de vergroening van de Stadsring naar Stadspark onderdeel van het Coalitieakkoord geworden.

Verspreiden kennis

Ter verspreiding van kennis heeft het burgerinitiatief/de stichting ‘Van Ring naar Park’ sinds haar ontstaan diverse activiteiten ontplooid:

– Website Vanringnaarpark.nl. In 2020 in de lucht gebracht. Gemiddeld bezoeken 20-55 geïnteresseerden per week de website.

– Publieksbijeenkomsten. Vijf bijeenkomsten in de periode 2021-zomer 2022, met totaal ca. 500 bezoekers;

– Nieuwsbrieven. Start in 2021. De derde nieuwsbrief verscheen in juli 2022.

– Social media. Sinds 2022.

Ondersteunen andere initiatieven, die bijdragen aan het bereiken van het doel

In het weekend van 17-18 september 2022 levert de Stichting VanringnaarPark een bijdrage aan PITSTOP Amersfoort. PITSTOP Amersfoort wordt georganiseerd door de gemeente Amersfoort. Het is tevens de start van de door de provincie Utrecht georganiseerde Mobiliteitsweek, waarmee aandacht gevraagd voor andere vormen van vervoer dan automobiliteit.

Tijdens het betreffende weekend is een deel van de Stadsring autovrij en opengesteld voor activiteiten door en voor Amersfoorters. ‘Van Ring naar Park’ levert een speelse en inhoudelijke bijdrage.

Ontwikkelingen

Politiek

Voorafgaand aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 heeft ‘Van Ring naar Park’ een sterke lobby opgezet richting politieke partijen. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste partijen het initiatief in hun programma hadden opgenomen.

De gemeenteraadsverkiezingen leverden een politiek gunstig resultaat voor het initiatief.  Ruim 80% van de raadszetels is bezet door voorstanders van een autoluwe Stadsring.

In het Coalitieakkoord van D66, Groen Links, CDA, Partij voor de Dieren en CU zijn de ideeën van ‘Van Ring naar Park’ een op een overgenomen als belangrijk uitgangspunt voor het nieuw te ontwikkelen Mobiliteitsplan. Een zeer positief resultaat. Desondanks houdt de stichting vinger aan de pols als het gaat om het vervolgproces, zowel bij politieke partijen, individuele raadsleden als bij de verantwoordelijke wethouder.

Gemeentelijke planvorming

Ook vanuit het ambtelijk apparaat worden positieve signalen ontvangen. Met name kunnen genoemd worden:

– in de Richting Omgevingsvisie, is de Stadsring niet meer als stedelijke hoofdverkeersroute weergegeven, maar wordt deze geduid in de Groene Hoofdstructuur van Amersfoort als groene verbinding tussen de beken en de groengordel langs het Soesterkwartier

– in het Plan Mondriaan, een Mobiliteitsevaluatie, wordt de Stadsring gesegmenteerd, waarmee er geen sprake meer zal zijn van doorgaand verkeer over de Stadsring en de parkeergarages in de binnenstad alleen bereikbaar zijn via radialen vanuit de ring rond Amersfoort.  Doorgaand verkeer is alleen via deze buitenring mogelijk.

Bedrijven

Bij bedrijven kan verkeer worden onderscheiden in

– werknemers en bezoekers. In het Coalitieprogramma is de ontwikkeling van ‘stadsrandparkeren’ opgenomen. Werknemers en bezoekers van bedrijven wordt de mogelijkheid geboden aan de rand van de stad te parkeren en met fiets of hoogfrequent OV naar de bestemming te gaan.

– leveranties. De bedrijven in de binnenstad zullen medio 2025 worden beleverd via elektrische of waterstof gedreven vrachtauto’s vanaf hubs aan de stadsrand.

Amersfoorters

Door meerdere ontwikkelingen wordt gemotoriseerd verkeer binnen de stad ontmoedigd. Zo zal een maximum rijsnelheid van 30 km/u worden ingesteld op het grootste deel van het wegennet, wordt vergunningparkeren uitgebreid en wordt de parkeernorm bij inbreidingen drastisch verlaagd. Daarnaast wordt autobezit niet meer de norm, krijgen bestaande parkeerplekken een andere bestemming en zullen andere vervoersmodaliteiten worden gepromoot en bevoordeeld.