Inspraaknotitie burgerinitiatief VanRingnaarPark OmgevingsEffectRapportage

Dames en heren,

Graag reageren wij als burgerinitiatief VanRingnaarPark op de ter visie gelegde OmgevingsEffectRapportage. Allereerst onze complimenten voor de rapportage. Deze besteedt volop aandacht aan de grote opgaven en uitdagingen die er liggen in onze stad, in de zin van leefbaarheid, gezondheid, verbinding, gastvrijheid en duurzaamheid en draagt in haar opzet ook bij aan opgaven die er wereldwijd zijn op het gebied van klimaat.

Alle aspecten, waar in onze huidige maatschappij opgaven liggen, worden in het document belicht en in het VoorKeursAlternatief (VKA) worden goede en concrete oplossingsrichtingen aangedragen.

In het bijzonder onderschrijven wij dat het accent in de OmgevingsEffectRapportage is verlegd van Doorstroming naar Bereikbaarheid als het gaat om autoverkeer. Doorstromingvoegt geen kwaliteit toe; het maakt de stad niet leefbaar, noch interessant. Alle reden om doorstroming dan ook hoofdzakelijk buitenstedelijk te laten plaatsvinden. Bereikbaarheid daarentegen is voor een stad als Amersfoort essentieel en richt zich op de leefkwaliteit, toegankelijkheid en verwelkoming van bezoekers en bewoners.

De transitie van de Amersfoortse Stadsring naar Stadspark is belangrijk en cruciaal en zal veel kwaliteit toevoegen aan onze prachtige stad. De transitie past geheel binnen het VoorKeursAlternatief, waarmee Amersfoort zich voorbereidt op een gezonde, klimaatadaptieve en duurzame toekomst en biedt bewoners, bezoekers en komende generaties perspectief op een dierbaar en gastvrij Amersfoort, ook in de toekomst. Wij zijn blij met het grote draagvlak voor de transitie bij zowel burgers, bedrijfsleven, als bij de politiek.

Wij vragen uw raad om nu de volgende stappen en uitvoeringsmaatregelen voor de transitie in gang te zetten. Als burgerinitiatief VanRingnaarPark dragen wij daaraan graag onze stenen bij.

Op naar een verbindend en gastvrij van Ring naar Park, gericht op een duurzaam en adaptief Amersfoort, dat klaar is voor de toekomst!

Ik wijs in dit verband nog graag op ons volgende Stadsringcafé op vrijdagmiddag 3 februari, om 15.30 in de Observant. Inloop 15 uur. Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht vertelt dan over het succesvolle project Catharijnesingel waar water als dragende kwaliteit in de stad is teruggebracht en het autoverkeer deels is verdampt. Wethouder Tijas Bijlholt zal tijdens deze middag reflecteren op de Utrechtse situatie en zijn ideeën en ambitie met betrekking tot transformatie van RingnaarPark delen.

Ik dank u wel!