beeldmerk stadsring 9
20230517_amersfoort_van-ring-naar-park_café_050
Duurzame mobiliteit en Stadsring Kids
Woensdag 17 mei vond in het Rietveldpaviljoen een goedbezocht Stadsringcafé plaats. De focus op ‘Duurzame mobiliteit’ leidde tot levendige discussie met en dialoog tussen zowel de sprekers, de zaal als wethouder Tyas Bijlholt.

Voorafgaand toonde Walter Gerritsen, VanRingnaarPark, de resultaten van het project ‘Stadsring Kids’: leerlingen van Groep 8 van de Prins Willem Alexanderschool hadden onder leiding van hun juf Ana Veldhuis kleurrijke en fantasievolle werkstukken gemaakt van hún ideale Stadspark. De werkstukken tonen dat kinderen bewegen, samenzijn, inclusiviteit, biodiversiteit, veilig en schoon en gezonde mobiliteit belangrijk vinden voor hun Stadspark. Al moet er ook ruimte zijn voor een ijstentje en wat te snacken..
De werkstukken zijn nog te zien in het Rietveldpaviljoen tot en met 28 mei a.s. als onderdeel van de zeer toepasselijke tentoonstelling ‘Ontmoeting of uitsluiting - Het stadsplein onder de loep’. Daarna zullen ze aan de gemeente worden overhandigd.
20230517_amersfoort_van-ring-naar-park_café_027
Johanna van der Werff, voorzitter van VanRingnaarPark, benadrukte in haar voorwoord dat het gebied rond het Rietveldpaviljoen voorheen een parkeerplaats en doorgaande route was, met aan de randen diverse leegstaande gebouwen. Een eerder burgerinitiatief waar ze deel van uit maakte, zorgde voor transformatie naar een park. Inmiddels is het een plek waar mensen wandelen, elkaar ontmoeten en prettig bivakkeren. Waar een wil is en politieke visie, is veel mogelijk, benadrukte ze.
20230517_amersfoort_van-ring-naar-park_café_013
Openbaar vervoer
Spreker Gert van Kempen, adviseur openbaar vervoer van de Provincie Utrecht, ging in op het OV-netwerkperspectief 2025-2035, met een doorkijk naar 2050. Hij pleitte voor een verdere groei van het busverkeer en meende dat het gebruik van de Stadsring hiervoor noodzakelijk was. Het publiek vroeg naar alternatieven zoals een trambaan, pendelbusjes naar het centrum, verlegde busroutes enz. Helaas was de tijd te kort om hierop in te gaan, maar discussie hierover zal voortgaan. Wordt vervolgd.
20230517_amersfoort_van-ring-naar-park_café_075
Stationsgebied
Arjen Jansen, projectmanager van het stationsgebied in Amersfoort, vertelde over zijn uitdaging om het stationsgebied te transformeren naar een visitekaartje voor de stad, met veel robuust groen, meer verblijfkwaliteit, de fietsenstalling ondergronds, een minder dominante rol van het snelverkeer en minder hittestress. Hij benadrukte dat de keuze voor een autoluwe Stadsring ook zijn invloed zal hebben op de keuzes, die in en rond het stationsgebied gemaakt moeten worden, zoals het autoluwe karakter van Smallepad, Snouckaertlaan en Stationsstraa
20230517_amersfoort_van-ring-naar-park_café_091
Verlies-aversie
Haye Bijlsma, van het Amersfoortse bureau OverMorgen, dat adviseert op het gebied van duurzame verstedelijking, had als onderwerp ‘Eerlijke stedelijke mobiliteit’. Hij introduceerde het begrip ‘verlies-aversie’: individueel verlies voelt voor veel mensen zwaarder dan winst die uit zaken van algemeen voortvloeien, zoals schone lucht of vergroening van de stad. Het pleit ervoor om dit soort voordelen individueler invoelbaar te maken en goed uit te leggen. Dat vereist van beleidsmakers creativiteit en behoedzaamheid in het proces naar duurzame mobiliteit en een autoluwe Stadsring. Hoewel gelukkig een kentering zichtbaar is, blijkt de auto voor velen nog steeds een heilig bezit. We zullen de auto en het begrip verlies-aversie nog vaak tegenkomen!
20230517_amersfoort_van-ring-naar-park_café_102
Duco Bannink, gespreksleider, leidde de discussie met de zaal en bevroeg de sprekers en wethouder Tyas Bijlholt. Een dynamische avond, die zaken goed op scherp stelde op de weg naar een duurzaam Amersfoort.
20230517_amersfoort_van-ring-naar-park_café_082
Vooruitblik en toch ook weer terug
Na deze korte terugblik richt het Burgerinitiatief VanRingnaarPark, onder het motto ‘Nothing succeeds like success’, de blik weer naar de toekomst: de stip op de horizon! Met name zou het Burgerinitiatief meer inzicht willen krijgen in de tijd en stappen, die nodig zijn om ‘die stip op de horizon’: het nieuwe Stadspark, te bereiken. Aan het College de vraag: Durft Amersfoort stappen te zetten als Groninger bestuurders dat in de jaren ’70 al deden?
Een afbeelding van...
Verkeerscirculatieplan Groningen
In het najaar staat 'Het Groninger verkeerscirculatieplan in de tijdgeest van de jaren zeventig’ op de agenda van het StadsringCafé. De stad Groningen staat bekend als een autoluwe en gastvrije stad voor fietsers en wandelaars en is om die reden zeer populair bij bewoners, studenten en bezoekers. Maar de stad was niet altijd autoluw. In de nacht van 18 op 19 september 1977 liet de gemeente Groningen liefst 1300 verkeersmaatregelen invoeren, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer en het opwerpen van blokkades, waarmee het alom aanwezige autoverkeer en parkeergebieden rigoureus uit de binnenstad werden geweerd. Wethouders Jacques Wallage en Max van der Berg waren de politiek verantwoordelijken voor deze ommezwaai in de openbare ruimte van de stad.
Hoe ging dit in zijn werk en wat heeft het in de decennia daarna opgeleverd?
Gastspreker tijdens het najaarscafé is Jacques Wallage, met een video-bijdrage van Max van der Berg.
Nader bericht over de datum volgt.
Groninger college

Groet,

Walter Gerritsen, secretaris

Email Marketing Powered by MailPoet